Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

        

essay about Teen Pregnancy translate English to Hmong

             

          Nyob rau ib xyoos twg muaj coob tus tub ntxhais hluas muaj me nyuam. Cov tub ntxhais hluas kev muaj me nyuam yog ib qho teeb meem nyob rau hauv peb lub zej zog thiab thoob qab ntuj. Qhov uas cov tub ntxhais hluas tau muaj me nyuam ces yog kev sib deev ntawm nkauj nraug, kev sib deev thaum qaug dej qaug cawv los sis siv tshuaj, thiab kev raug mos. Nyob rau hauv kuv daim ntawv sau (essay), kuv yuav tham txog cov teeb meem, kev tshwm sim, thiab kev pab daws ntawm cov teeb meem no.      

       Nqe ib ntawm cov tub ntxhais hluas kev muaj me nyuam vim kev xav paub xav xim. Nyob rau hauv Ma Silong daim ntawv, nws tau piav txog tias vim li cas cov tub ntxhais hluas thiaj muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau. Tus sau tau hais tseg tias, "Lawv tau kawm ntau heev txog kev sib deev (sex), los ntawm ees taws nem (internet), kev tshaj tawm (qhos xab nas/commericals)." Raws li lub ntsiab , Silong tau hais tias coob tus cov tub ntxhais hluas paub txog kev sib deev vim lawv kawm los ntawm yeeb yaj kiab (movie) thiab ees taws nem (internet). Lawv xav paub seb kev sib deev yog zoo li cas thiab ua rau lawv nyiam muaj kev sib deev nrog rau lawv tus khub. Lawv tsis xav txog qhov tias kev sib deev no yuav ua rau lawv muaj me nyuam. Vim kev huam ntawm kev sib deev nrog lawv tus khub  thiaj ua rau lawv tsis nco txog kev sib deev kom tsis txhob pub txhaum plaub. Lawv tsis nco qhia rau lawv tus khub kom siv hnab looj los tiv thaiv kev sib deev. Ib qho ntxiv, thaum yus muaj kev xav sib deev nrog rau yus tus khub ces nws yuav ua rau yus tsis nco txog qhov yuav tiv thaiv kom tsis txhob muaj me nyuam.   

       Nqe ob ntawm kev ua rau tub ntxhais hluas muaj me nyuam yog kev sib hlub. Nyob rau hauv paub ntawv, Teen Pregnancy and Parenting, Krista Reuber tau piav txog qhov uas nws tau muaj me nyuam nrog nws tus hluas  nraug li cas. Raws li Reuber tau hais," Kuv tus hluas  nraug thiab kuv wb kuj hais tias yuav siv tshuaj noj kom tsis txhob muaj me nyuam, tiam sis wb muaj kev pw ua ke ntau zaus uas tsis muaj kev tiv thaiv" (117). Reuber tau hais tias nws hlub nws tus hluas nraug heev li thiab pom zoo pw ua ke nrog nws tus hluas nraug. Thaum nkawd pw ua ke, nws tus hluas nraug yeej ib txwm tsis siv hnab hlooj li. Twb yog vim li no thiab  li ua rau Reuber yuam kev muaj me nyuam. Nkawd pw ua ke yam li tsis paub txog kev tiv thaiv ntawm nkawd tus kheej los ntawm kev muaj me nyuam. Vim li cas twb yog vim nkawd tseem hluas thiab tsis paub txog kev pw ua ke tias yuav ua rau yus muaj me nyuam. Kuv ntseeg tau tias cov hluas nkauj pw nrog lawv tus hluas nraug vim lawv tsis xav plam lawv tus hluas nraug. Ib txhiab hluas nkauj xav tias lawv tus hluas nraug yuav chim los sis veg lawv yog tias lawv tsis kam pw nrog lawv tus hluas nraug.    
       Cov tub ntxhais hluas muaj me nyuam vim thaum lawv qaug dej caw los sis tshuaj ces ua rau lawv xav muaj kev sib hlub. Raws li Susan Faster sau cia hauv nws phau ntawv Teen Pregnancy and Parenting," Ua ntej kawm ntawv tas qib 12, thiab tab txawm cov me nyuam nyob rau hauv nruab nrab ntawm 10 mus 13 xyoos-txhua txhua tus tub ntxhais hluas yuav muaj ib txoj kev xav tias yuav sim siv dej caw los sis siv tshuaj txhaum los sis sim muaj kev sib deev" (62). Faster ntseeg tau tias nyob rau thaum hnub nyoog tseem yau, cov tub ntxhais hluas txiav txim siab siv dej caw thiab tshuaj rau kev sib deev twb yog vim lawv tej kev nyuaj siab. Thaum lawv tau qaug cawv thiab tswj tsis tau lawv tus kheej, nws ua rau lawv muaj txoj kev xav tau mus rau kev sib deev nrog lawv tus khub. Lawv yuav tsis siv khoom tiv thaiv thaum pw ua ke thiab yuav pw nrog lwm tus tib neeg txawv ua lawv tsis paub. Twb yog vim li no es cov tub ntxhais hluas coob tus thiaj li  muaj me nyuam.     

        Kev raug quab yuam mos yog ib qho ua rau cov tub ntxhais hluas muaj me nyuam. Coob tus poj niam tau muaj me nyuam vim lawv raug mos los ntawm ib tug tib neeg laus thiab qee zaus kuj yog ib tug kiag ntawm lawv tsev neeg. Nyob rau hauv ib daim ntawv, Kristen Miller tau hais tias,"Tanya raug mos los ntawm nws ib tug uncle (dab laug/ txiv ntxawm/ txiv hlob) uas nyob nrog nws thaum nws muaj hnub nyoog nyob rau yav nruab nrab li 5 xyoos thiab 10 xyoo." Miller ntseeg tau tias Tanya tus uncle mos Tanya thaum nws niam tsis nyob hauv tsev. Tanya tsis xav muaj kev sib deev vim nws tsis muaj zog tawm tsam nrog nws tus uncle. Tsis muaj leej twg pab tau Tanya ces thiaj li ua rau nws muaj me nyuam. Ib qho ntxiv, ib txhia  ntxhais hluas raug mos los ntawm lawv leej txiv tshiab vim lawv tsis yog lawv leej txiv tshiab tus ntxhais.

        Kev ntxhov siab yog ib qho uas ua rau cov tub ntxhais hluas muaj me nyuam vim lawv txhaum plaub los ntawm kev pw ua ke ua tsis tiv thaiv. Raws li Karen Marquisha hais, "Kuv tau muaj me nyuam thaum kuv muaj 15 xyoos. Tus txiv neej uas kuv tau muaj me nyuam nrog ntawd tau hais tias tsis yog nws tus me nyuam, tiam sis kuv yeej paub tias yog nws tus vim nws tsuas yog tus txiv neej uas kuv nrog pw nyob hauv 5 lub hlis." Raws li lub ntsiab, Maquisha hais tias thaum nws muaj 15 xyoos nws pw nrog nws tus hluas nraug tom qab ntawd ces nws muaj me nyuam. Tab txawm nws hais rau nws tus hluas nraug tias tus me nyuam yog nws tus hluas nraug tus los nws tus hluas nraug yeej tsis lees.Tiam sis qhov tseeb uas nws paub ces yeej yog nws tus hluas nraug vim nws tus hluas nraug tsua yog tib tug txiv neej uas nrog nws pw xwb. Nws tsis paub tias yuav ua li cas rau tej teeb meem no. Nws thiaj li txiav txim siab kaus nws tus me nyuam vim nws kawm kev lawm.             

      Tus ntxhais hluas twg uas xav khaws lawv cov me nyuam nyob hauv plab cia yug yuav muaj teeb meem rau lawv txoj kev kawm. Abhishek Agarwal pom zoo thaum nws sau tias," Cov ntxhais hluas kev muaj me nyuam ua ib qho nyuaj rau lawv txoj kev kawm yav tom ntej." Agarwal kuj ntseeg tau ntxiv tias tom qab uas cov ntxhais hluas muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau yog ib txoj kev nyuaj heev uas lawv yuav tsoo kom dhau nyob rau hauv lawv lub neej. Lawv yuav tsum tau saib xyuas lawv cov me nyuam thiab lawv tsis muaj sij hawm mus kawm ntawv. Lawv qhaj ntau hnub thiab caum tsis tau lawv cov hoob kawm. Nws yuav ua rau lawv cov qhab nees poob qis thiab poob hoob vim lawv tsis tau ua cov ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv ntau heev. lawv tsis muaj sij hawm los saib ntawv thiab ua lawv tej ntaub ntawv. Cov tub ntxhais hluas txiav txim siab tawm ntawv thiab los noj nyiaj dawb (Welfare). Lawv nyob tsev tu lawv tus me nyuam vim tsis muaj leej twg saib xyuas lawv tus me nyuam. Kuv tus phooj ywg Kao hais tias rais los ua ib leej niam mas nyuaj heev vim nws tseem mus kawm ntawv. Kao tsis muaj sij hawm ntau ua nws tej ntaub ntawv thiab qee zaus nws ua nws cov ntaub ntawv nyob rau hauv chav kawm.

       Cov tub ntxhais hluas muaj kev xav tau tias muaj me nyuam thaum hnub nyoog yau yog ib qho nyuaj rau lawv lub neej. Raws li Kristin Luker hais,"Txij li 50 xyoo dhau los cov poj niam muaj me nyuam lawv yuav tsum tau mus yug me nyuam hauv ib lub tsev, yug tus me nyuam ntawd tas ces ho muab tus me nyuam ntawd rau lub tsev ntawd tu los sis lawv yuav rov qab mus nyob zoo li ib tug neeg ua tsis tau yuav txiv dua li" (126). Lucker hais tias nws yog ib lub sij hawm phem uas muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau. Vim cov ntxhais hluas tsis muaj nyiaj los pab lawv cov me nyuam thiab lawv los kuj tseem mus kawm ntawv. Nws yuav yog ib qho nyuaj uas ib leej niam los saib xyuas tus me nyuam. Cov leej niam uas tseem hluas no xaiv txoj kev muab lawv tus me nyuam pub rau lwm tus tu vim lawv xav tias ntawd yog ib qho chaw zoo rau lawv tus me nyuam.

        Nqe ib, txoj kev daws uas yuav daws tau qhov teeb meem yog tham txog kev tiv thaiv pw ua ke kom tsis txhob muaj me nyuam. Vanessa Warner hais tias, "lawv tsuas pom muab cov hnab looj thiab tej koom haum los yeej qhia txog kev pw ua ke tias pw li cas es thiaj li tsis muaj me nyuam" (70). Warner ntseeg tias cov tub ntxhais hluas uas siv hnab looj thiab tshuaj yuav tiv thaiv tau thiab yuav ua rau lawv tsis  muaj me nyuam. Kuv ntseeg tau tias cov ntxhais hluas uas siv tshuaj noj kom tsis txhob muaj me nyuam ua ntej pw nrog lawv tus hluas nraug ces nws yuav ua rau lawv tsis muaj me nyuam. Lwm tus tib neeg hais tias siv hnab looj yog ib qho tsis zoo vim hnab looj muaj peev xwm ua rau lawv tau tus mob zoo li Chlamydia (Chlamydia yog ib yam mob uas ua ib co pob khaus nyob rau ntawm qhov chaw mos). Feem coob ntawm cov txiv neej yeej ib txwm tsis nyiam siv hnab looj vim lawv tsis xav tau kev pw ua ke yam tsis zoo lub siab nrog kev siv  hnab looj los tiv thaiv yus ntawm cov kab mob. Kuv xav mas txoj kev kawm ntawm kev pw ua ke yog ib qho zoo rau cov tub ntxhais hluas paub tiv thaiv lawv kom tsis txhob muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau.   

         Nqe ob, txog kev daws uas yuav daws tau qhov teeb meem yog niam txiv sib tham nrog rau cov me nyuam txog txoj kev pw ua ke. Qhov uas los ntawm Vanessa Warner hais, "Niam txiv muaj peev xwm qhia cov hluas kom muaj txoj kev xav mus rau qhov yog uas los tsim kom lawv muaj peev xwm thiab qhia lawv kom ntse zog rau txoj kev txiav txim siab" (76). Warner tau hais yuam kom cov niam txiv tsim nyog tham txog kev pw ua ke nyob rau hauv lub neej txhua txhua hnub rau lawv cov me nyuam. Yog zoo li no lawm, lawv cov me nyuam thiaj li yuav tsis mus sib deev thaum tseem yau thiab paub tswj lawv tus kheej tias tsis txhob ua tej yam li cov phooj ywg hais uas tsis zoo. Li  ntawd es lawv thiaj li yuav tsis muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau thiab yuav tsis ua rau lawv lub neej nyuaj. Tiam sis muaj ib co tub ntxhais hluas tsis quav ntsej tej lus uas lawv niam lawv txiv tau hais lawv. Lawv xav tias lawv paub tiv thaiv lawv tus kheej thiab sib deev tsis yog ib yam teeb meem loj nyob rau hauv lawv lub neej.   

         Nqe peb, txoj kev daws uas yuav daws tau qhov teeb meem yog kawm txog kev pw ua ke. Raws li Isabel V. Sawhill hais, "Rawsnli muaj ib txhia tib neeg ntseeg, nws tsis muaj ib qho pov thawj hais qhia rau cov tub ntxhais hluas kom lawv paub tiv thaiv lawv tus kheej kom tsis txhob muaj kev sib deev ntau tshaj no ntxiv" (29). Raws li lub ntsiab, Sawhli hais tias tsis muaj ib qho chaw twg qhia txog kev sib deev rau cov tub ntxhais hluas txog kev tiv thaiv rau lawv tus kheej. Yog tias nws muaj ib qho chaw twg qhia txog kev sib deev rau cov tub ntxhais hluas txog kev tiv thaiv rau lawv tus kheej. Yog tias nws muaj ib qho chaw twg qhia txog kev sib deev rau cov tub ntxhais hluas tiv thaiv lawv tus kheej ces nws yuav tsis ua rau lawv muaj me nyuam thaum hnub nyoog tseem yau. Txuas ntxiv no nws yuav ua rau lawv ntse thiab paub tawm tsam lawv tus  kheej kom tsis txhob ua raws li lawv cov phooj ywg hais kom lawv ua. Ib txhia tib neeg tau sib cav tias kev qhia txog kev sib deev yuav ua rau cov tub ntxhias hluas haj yam sib deev heev dua vim lawv tias lawv paub tiv thaiv lawv tus kheej lawm.

         Thaum kawg no, muaj coob tus tub ntxhais hluas muaj me nyuam vim yog lawv tus tswj pwm thiab tus yam ntxwv uas tsis zoo. Feem coob cov tub ntxhais hluas muaj me nyuam los ntawm kev tsis tau npaj siab ces yuav ua rau lawv tsis xav tu lawv tus me nyuam, los muab lawv tus me nyuam kaus, los sis muab tus me nyuam pub rau lwm tus neeg tu vim tias lawv tseem tsis tau npaj siab los ua ib leej niam. Nws yuav yog ib qho nyuaj rau lawv los tu tus me nyuam ntawd vim feem coob ntawm lawv tsis ua hauj lwm. Lawv tsis xav kom lawv cov me nyuam loj hlob nyob nrog rau ib tsev neeg txom nyem.